B.Sc. Biotechnology & B.Sc. Bioinformatics Admisssion Started . . . .

Congratulations to all students for placements in various MNCs


Pankaj Bhalerao, Anil Hade, Sudam Gorsole, Vipin Bharuka - Lupin Pharma
Sagar Jejurkar, Balasaheb Nayak, Tejaswini Ghate, Preeti Singh, Bhagat Neha, Dongra Priyanka, Dongre Rahul, Shinde Ambadas - Wockhardt (Aurangabad)
santosh Girhe, Sawade Vitthal, Shelke Shivam - Concept Pharma
Amol Shejul - Kingfisher
Pankaj Daud - Atra Pharma
Megha Narwade, Nidhi Bhatti, Chawhal Ayodhya - Johnson & Johnson
SHital Sirsalkar - ABD Didtilleries
Vikash Sotam, Keshav Thombre, Mogal Shrikant - Cipla
Pawar Suhas - Lupin
Solunke Krishna - Ravi MasalaQualified NET JRF StudentsTaslim Shaikh - CSIR JRF
Santosh Vghode - CSIR JRF
Sadanand Ganose - DBT JRF
Shyam More - JRF
Yeshwant Bhandawalkar - JRF
Ashish Bijewar - JRF
Akansha Mahajan - UGC JRF
Shaifali Mehata - CSIR JRF